Biblioteca Teiiti Suzuki
Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas
Não autenticado |

The essential haiku: versions of Basho, Buson, and Issa
Autores:
Hass, Robert (ed. e trad.)
Idioma:
Inglês
Ano de Publicação:
1994.
Categoria:
Livro
ISBN:
0880013729
Exemplares:
 • 911.129 H28e CEJ.2019.563 Disponínel
Taisho bungaku arubamu / 大正文学アルバム
Autores:
Kono, Toshiro / 紅野敏郎
Idioma:
Japonês
Ano de Publicação:
1986.
Categoria:
Livro
ISBN:
9784106206382
Exemplares:
 • 910.262 Ko76t CEJ.2019.564 Disponínel
Soseki sensei zona, moshi / 漱石先生ぞな, もし
Autores:
Hando, Kazutoshi / 半藤一利
Idioma:
Japonês
Ano de Publicação:
2016.
Categoria:
Livro
ISBN:
978416743043
Exemplares:
 • 910.268 H29s CEJ.2019.565 Disponínel
Soseki to sono jidai 1 / 漱石とその時代 第1部
Autores:
Eto, Jun, 1933-1999 / 江藤, 淳
Idioma:
Japonês
Ano de Publicação:
1971.
Categoria:
Livro
ISBN:
Exemplares:
 • 910.268 E78s v.1 CEJ.2019.566 Disponínel
Soseki to sono jidai 2 / 漱石とその時代 第2部
Autores:
Eto, Jun, 1933-1999 / 江藤, 淳
Idioma:
Japonês
Ano de Publicação:
1972.
Categoria:
Livro
ISBN:
Exemplares:
 • 910.268 E78s v.2 CEJ.2019.567 Disponínel
Uji shui monogatari hyoshaku / 宇治拾遺物語評釈
Autores:
Kobayashi, Motoaki / 小林智昭 (ed.) / Masuko, Kazuko / 増古和子 (ed.)
Idioma:
Japonês
Ano de Publicação:
1976.
Categoria:
Livro
ISBN:
Exemplares:
 • 913.47 Ko12u CEJ.2019.568 Disponínel
Matsumoto Seicho Zenshu 21 - Shosetsu Tokyo Teikoku Daigaku ; Hi no kyoshu / 松本清張全集21 - 小説東京帝国大学 ; 火の虚舟
Autores:
Matsumoto, Seicho, 1909-1992 / 松本清張
Idioma:
Japonês
Ano de Publicação:
1973
Categoria:
Livro
ISBN:
416509210X
Exemplares:
 • 918.68 Ma81c 21 ex.1 CEJ.2019.569 Disponínel
Matsumoto Seicho Zenshu 22 - Kussetsu kairo : Zo no shiroi ashi / 松本清張全集22 - 屈折回路 ; 象の白い脚
Autores:
Matsumoto, Seicho, 1909-1992 / 松本清張
Idioma:
Japonês
Ano de Publicação:
1973
Categoria:
Livro
ISBN:
4165092207
Exemplares:
 • 918.68 Ma81c 22 ex.1 CEJ.2019.570 Disponínel
Matsumoto Seicho Zenshu 23 - Soshitsu no girei ; Tsuyoki ari / 松本清張全集23 - 喪失の儀礼 ; 強き蟻
Autores:
Matsumoto, Seicho, 1909-1992 / 松本清張
Idioma:
Japonês
Ano de Publicação:
1974
Categoria:
Livro
ISBN:
4165092304
Exemplares:
 • 918.68 Ma81c 23 ex.1 CEJ.2019.571 Disponínel
Matsumoto Seicho Zenshu 24 - Mushuku ninbetsucho / 松本清張全集24 - 無宿人別帳
Autores:
Matsumoto, Seicho, 1909-1992 / 松本清張
Idioma:
Japonês
Ano de Publicação:
1972
Categoria:
Livro
ISBN:
4165092401
Exemplares:
 • 918.68 Ma81c 24 ex.1 CEJ.2019.572 Disponínel
Matsumoto Seicho Zenshu 25 - Kagero ezu / 松本清張全集25 - かげろう絵図
Autores:
Matsumoto, Seicho, 1909-1992 / 松本清張
Idioma:
Japonês
Ano de Publicação:
1972
Categoria:
Livro
ISBN:
4165092509
Exemplares:
 • 918.68 Ma81c 25 ex.1 CEJ.2019.573 Disponínel
Gendai Nihon bungaku zenshu :
Autores:
Shiga, Naoya
Idioma:
Japonês
Ano de Publicação:
1928.
Categoria:
Livro
ISBN:
Exemplares:
Gendai Nihon bungaku zenshu :
Autores:
Shiga, Naoya
Idioma:
Japonês
Ano de Publicação:
1928.
Categoria:
Livro
ISBN:
Exemplares:
 • 918.6 G34k v.25 ex.2 CEJ.2019.575 Disponínel
Burajiru haiku hyakunen: Burajiru nihon imin hyakushunen kinen godo kushu / ブラジル俳句百年 : ブラジル日本移民百周年記念合同句集
Autores:
Idioma:
Japonês
Ano de Publicação:
2008.
Categoria:
Livro
ISBN:
Exemplares:
 • 918 Bu91b CEJ.2019.576 Disponínel
Heike monogatari : habiyan sho kirishitanban / 平家物語 : ハビヤン抄キリシタン版
Autores:
Takayoshi Kamei ; Yukiko Sakata / 亀井高孝 ; 阪田雪子
Idioma:
Japonês
Ano de Publicação:
1966.
Categoria:
Livro
ISBN:
Exemplares:
 • 913.434 He51 CEJ.2019.577 Disponínel