Biblioteca Teiiti Suzuki
Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas
Não autenticado |

Donna ni kimi ga suki daka atetegoran: natsu no ohanashi / どんなにきみがすきだかあててごらん: なつのおはなし
Autores:
McBratney, Sam / サム マクブラットニィ - Ogawa, Hitomi / 小川 仁央 (trad.)
Idioma:
Japonês
Ano de Publicação:
2008.
Categoria:
Livro
ISBN:
9784566008687
Exemplares:
 • G 933 Mc1d v.3 CEJ.2019.658 Disponínel
Donna ni kimi ga suki daka atetegoran: haru no ohanashi / どんなにきみがすきだかあててごらん: はるのおはなし
Autores:
McBratney, Sam / サム マクブラットニィ - Ogawa, Hitomi / 小川 仁央 (trad.)
Idioma:
Japonês
Ano de Publicação:
2008.
Categoria:
Livro
ISBN:
9784566008670
Exemplares:
 • G 933 Mc1d v.4 CEJ.2019.659 Disponínel
Shosetsu Nihon Fudoki / 小説日本婦道記
Autores:
Yamamoto, Shugoro, 1903-1967 / 山本周五郎
Idioma:
Japonês
Ano de Publicação:
2012
Categoria:
Livro
ISBN:
9784101134086
Exemplares:
 • 913.6 Y31n ex.1 CEJ.2019.660 Disponínel
Chichi Natsume Soseki / 父・夏目漱石
Autores:
Natsume, Shinroku 1908-1975 / 夏目伸六
Idioma:
Japonês
Ano de Publicação:
2016.
Categoria:
Livro
ISBN:
9784167906016
Exemplares:
 • 910.268 Na58ch ex.1 CEJ.2019.661 Disponínel
Watashi no Kyoto / わたしの京都
Autores:
Watanabe, Jun'ichi, 1933-2014 / 渡辺淳一
Idioma:
Japonês
Ano de Publicação:
1989.
Categoria:
Livro
ISBN:
4062030349
Exemplares:
 • 914.6 Wa46w ex.1 CEJ.2019.662 Disponínel
Soseki no omoide / 漱石の思い出
Autores:
Natsume, Kyoko, 1877-1963 / 夏目鏡子述 ; Matsuoka, Yuzuru, 1891-1969 / 松岡譲
Idioma:
Japonês
Ano de Publicação:
2016.
Categoria:
Livro
ISBN:
9784167208028
Exemplares:
 • 910.268 Na58s ex.1 CEJ.2019.663 Disponínel
Natsume Soseki / 夏目漱石
Autores:
Odagiri, Susumu, 1924-1992 / 小田切進
Idioma:
Japonês
Ano de Publicação:
1983.
Categoria:
Livro
ISBN:
9784106206023
Exemplares:
 • 910.268 Od17na ex.1 CEJ.2019.664 Disponínel
Nihongo to gaikokugo to no taisho kenkyuu VI : Nihongo to Supeingo vol. 3 /
Autores:
Idioma:
Japonês
Ano de Publicação:
2000.
Categoria:
Livro
ISBN:
Exemplares:
 • 801.09 Ko49ni v.3 CEJ.2019.665 Disponínel
Nihongo to gaikokugo to no taisho kenkyuu VI : Nihongo to Supeingo vol. 3 /
Autores:
Idioma:
Japonês
Ano de Publicação:
2000.
Categoria:
Livro
ISBN:
Exemplares:
Burajiru nikkei bungaku =
Autores:
Idioma:
Português do Brasil
Ano de Publicação:
2019.
Categoria:
Livro
ISBN:
Exemplares:
 • P Bu91ni v.62 CEJ.2019.666 Disponínel
Buddha
Autores:
Idioma:
Português do Brasil
Ano de Publicação:
1993.
Categoria:
Livro
ISBN:
Exemplares:
 • 933 Or76b CEJ.2019.667 Disponínel
Burajiru nikkei bungaku =
Autores:
Idioma:
Português do Brasil
Ano de Publicação:
2019.
Categoria:
Livro
ISBN:
Exemplares:
 • P Bu91ni v.61 CEJ.2019.668 Disponínel
Konjaku monogatarishu :
Autores:
Sato, Kenzo / 佐藤, 謙三
Idioma:
Japonês
Ano de Publicação:
1998.
Categoria:
Livro
ISBN:
4044006040
Exemplares:
 • 918 Sa85ko CEJ.2019.669 Disponínel
Nihongo no Kenkyu
Autores:
Idioma:
Japonês
Ano de Publicação:
2019.
Categoria:
Livro
ISBN:
Exemplares:
 • P Ni71ke v.15.1 CEJ.2019.670 Disponínel
Estudos japoneses 10
Autores:
Idioma:
Português do Brasil
Ano de Publicação:
1979-
Categoria:
Livro
ISBN:
Exemplares:
 • P Es75 v.10 ex.2 CEJ.2019.718 Disponínel