Não autenticado |

Ninja to wa nani ka : Nipou, shuriken, kuroshouzoku / 忍者とは何か : 忍法・手裏剣・黒装束
Autores:
Yoshimaru, Katsuya / 吉丸雄哉
Idioma:
Japonês
Ano de Publicação:
2022
Categoria:
Livro
ISBN:
9784047036239
Exemplares:
 • 789.8 Yo91n 51345 Disponínel
Ninjagaku taizen / 忍者学大全
Autores:
Yamada, Yuuji / 山田雄司
Idioma:
Japonês
Ano de Publicação:
2023
Categoria:
Livro
ISBN:
9784130533034
Exemplares:
 • 789.8 Ya19ni 51346 Disponínel
Ninja no tanjou / 忍者の誕生
Autores:
Yoshimaru, Katsuya ; Yamada, Yuuji / 吉丸雄哉, 山田雄司
Idioma:
Japonês
Ano de Publicação:
2017
Categoria:
Livro
ISBN:
9784585221517
Exemplares:
 • 789.8 Yo91ni 51347 Disponínel
Shougen no Showa-shi / 証言の昭和史
Autores:
Gakken
Idioma:
Japonês
Ano de Publicação:
1983
Categoria:
Livro
ISBN:
Exemplares:
 • 210.7 Ga16s vol. 2 51348 Disponínel
 • 210.7 Ga16s vol. 3 51349 Disponínel
 • 210.7 Ga16s vol. 4 51350 Disponínel
 • 210.7 Ga16s vol. 5 51351 Disponínel
 • 210.7 Ga16s vol. 6 51352 Disponínel
 • 210.7 Ga16s vol. 7 51353 Disponínel
 • 210.7 Ga16s vol. 12 51354 Disponínel
 • 210.7 Ga16s vol. 1 50343 Disponínel
Nihon Bijutsu Zenshuu 14 , Zenshuu no Bijutsu Bokuseki to Zenshuu Kaiga / 日本美術全集, 第14巻 . 禅宗の美術 墨跡と禅宗絵画
Autores:
Kinoshita, Massao / 木下政雄
Idioma:
Japonês
Ano de Publicação:
1979
Categoria:
Livro
ISBN:
405002926x
Exemplares:
 • 708.7 Ni71n vol. 14 51355 Disponínel
Nihon Bijutsu Zenshuu 23 , Edo no Shuukyou Bijutsu : Enkuu , Mokujiki - Hakuin , Sengai - Ryoukan / 日本美術全集, 第23巻 江戸の宗教美術 : 円空・木喰/白隠・仙厓/良寛
Autores:
Tsuji, Nobuo / 辻惟雄
Idioma:
Japonês
Ano de Publicação:
1979
Categoria:
Livro
ISBN:
4050029359
Exemplares:
 • 708.7 Ni71n vol. 23 51356 Disponínel
Nihon Bijutsu Zenshuu 18 , Kinsei Bushou no Bijutsu : Himeji-jo to Nijo-jo / 日本美術全集, 第18巻 近世武将の美術 : 姫路城と二条城
Autores:
Takeda, Tsuneo / 武田恒夫
Idioma:
Japonês
Ano de Publicação:
1979
Categoria:
Livro
ISBN:
4050029308
Exemplares:
 • 708.7 Ni71n vol. 18 51357 Disponínel
日本民俗文化大系 1 : 風土と文化 : 日本列島の位相 / Nihon minzoku bunka taikei 1 : Fuudo to bunka : Nihon rettou no isou
Autores:
Tanigawa, Ken'ichi et al. ; 谷川健一 [ほか]
Idioma:
Japonês
Ano de Publicação:
1996
Categoria:
Livro
ISBN:
4093731012
Exemplares:
 • 380.8 Ta87n vol. 1 51358 Disponínel
日本民俗文化大系 2 : 太陽と月 : 古代人の宇宙観と死生観 / Nihon minzoku bunka taikei 2 : Taiyou to tsuki: Kodaibito no uchuu-kan to shiseikan
Autores:
Tanigawa, Ken'ichi et al. ; 谷川健一 [ほか]
Idioma:
Japonês
Ano de Publicação:
1994
Categoria:
Livro
ISBN:
4093731020
Exemplares:
 • 380.8 Ta87n vol. 2 51359 Disponínel
日本民俗文化大系 3 : 稲と鉄 : さまざまな王権の基盤 / Nihon minzoku bunka taikei 3 : Ine to tetsu: Samazamana ouken no kiban
Autores:
Tanigawa, Ken'ichi et al. ; 谷川健一 [ほか]
Idioma:
Japonês
Ano de Publicação:
1994
Categoria:
Livro
ISBN:
4093731039
Exemplares:
 • 380.8 Ta87n vol. 3 51360 Disponínel
日本民俗文化大系 4 : 神と仏 : 民俗宗教の諸相 / Nihon minzoku bunka taikei 4 : kami to hotoke : minzoku shuukyou no shosou
Autores:
Tanigawa, Ken'ichi et al. ; 谷川健一 [ほか]
Idioma:
Japonês
Ano de Publicação:
1994
Categoria:
Livro
ISBN:
4093731047
Exemplares:
 • 380.8 Ta87n vol. 4 51361 Disponínel
日本民俗文化大系 5 : 山民と海人 : 非平地民の生活と伝承 / Nihon minzoku bunka taikei 5 : sanmin to kaijin : hiheichimin no seikatsu to denshou
Autores:
Tanigawa, Ken'ichi et al. ; 谷川健一 [ほか]
Idioma:
Japonês
Ano de Publicação:
1995
Categoria:
Livro
ISBN:
4093731055
Exemplares:
 • 380.8 Ta87n vol. 5 51362 Disponínel
日本民俗文化大系 6 : 漂泊と定着 : 定住社会への道 / Nihon minzoku bunka taikei 6 : Hyouhaku to teichaku : Teijuu shakai eno michi
Autores:
Tanigawa, Ken'ichi et al. ; 谷川健一 [ほか]
Idioma:
Japonês
Ano de Publicação:
1995
Categoria:
Livro
ISBN:
4093731063
Exemplares:
 • 380.8 Ta87n vol. 6 51363 Disponínel
日本民俗文化大系 7 : 演者と観客 : 生活の中の遊び / Nihon minzoku bunka taikei 7 : Enja to kankyaku : Seikatsu no naka no asobi
Autores:
Tanigawa, Ken'ichi et al. ; 谷川健一 [ほか]
Idioma:
Japonês
Ano de Publicação:
1995
Categoria:
Livro
ISBN:
4093731071
Exemplares:
 • 380.8 Ta87n vol. 7 51364 Disponínel
日本民俗文化大系 8 : 村と村人 : 共同体の生活と儀礼 / Nihon minzoku bunka taikei 8 : Mura to murabito : Kyoudoutai no seikatsu to girei
Autores:
Tanigawa, Ken'ichi et al. ; 谷川健一 [ほか]
Idioma:
Japonês
Ano de Publicação:
1995
Categoria:
Livro
ISBN:
409373108x
Exemplares:
 • 380.8 Ta87n vol. 8 51365 Disponínel