Não autenticado |

外国新聞に見る日本 : 国際ニュース事典 : 第3巻 1896-1902 本編・上 / Gaikoku shinbun ni miru Nihon : Kokusai nyuusu jiten : Dai 3-kan 1896 - 1902 honpen-jou
Autores:
国際ニュース事典出版委員会 / Kokusai nyuusu jiten shuppan iinkai ; 毎日コミュニケーションズ編 / Mainichi komyunikeeshonzu-hen
Idioma:
Japonês
Ano de Publicação:
1992
Categoria:
Livro
ISBN:
Exemplares:
 • R 210.6 Ni77g v.5 51537 Disponínel
外国新聞に見る日本 : 国際ニュース事典 : 第3巻 1903-1905 本編・下 / Gaikoku shinbun ni miru Nihon : Kokusai nyuusu jiten : Dai 3-kan 1903 - 1905 honpen-ka
Autores:
国際ニュース事典出版委員会 / Kokusai nyuusu jiten shuppan iinkai ; 毎日コミュニケーションズ編 / Mainichi komyunikeeshonzu-hen
Idioma:
Japonês
Ano de Publicação:
1992
Categoria:
Livro
ISBN:
4895632083
Exemplares:
 • R 210.6 Ni77g v.6 51538 Disponínel
外国新聞に見る日本 : 国際ニュース事典 : 第3巻 1896-1905 原文編 / Gaikoku shinbun ni miru Nihon : Kokusai nyuusu jiten : Dai 3-kan 1896 - 1905 genbun-hen
Autores:
国際ニュース事典出版委員会 / Kokusai nyuusu jiten shuppan iinkai ; 毎日コミュニケーションズ編 / Mainichi komyunikeeshonzu-hen
Idioma:
Japonês
Ano de Publicação:
1992
Categoria:
Livro
ISBN:
4895632083
Exemplares:
 • R 210.6 Ni77g v.7 51539 Disponínel
外国新聞に見る日本 : 国際ニュース事典 : 第4巻 1906-1915 本編・上 / Gaikoku shinbun ni miru Nihon : Kokusai nyuusu jiten : Dai 4-kan 1906 - 1915 honpen-jou
Autores:
国際ニュース事典出版委員会 / Kokusai nyuusu jiten shuppan iinkai ; 毎日コミュニケーションズ編 / Mainichi komyunikeeshonzu-hen
Idioma:
Japonês
Ano de Publicação:
1993
Categoria:
Livro
ISBN:
4895632296
Exemplares:
 • R 210.6 Ni77g v.8 51540 Disponínel
外国新聞に見る日本 : 国際ニュース事典 : 第4巻 1916-1922 本編・下 / Gaikoku shinbun ni miru Nihon : Kokusai nyuusu jiten : Dai 4-kan 1916 - 1922 honpen-ka
Autores:
国際ニュース事典出版委員会 / Kokusai nyuusu jiten shuppan iinkai ; 毎日コミュニケーションズ編 / Mainichi komyunikeeshonzu-hen
Idioma:
Japonês
Ano de Publicação:
1993
Categoria:
Livro
ISBN:
4895632296
Exemplares:
 • R 210.6 Ni77g v.9 51541 Disponínel
外国新聞に見る日本 : 国際ニュース事典 : 第4巻 1906-1922 原文編 / Gaikoku shinbun ni miru Nihon : Kokusai nyuusu jiten : Dai 4-kan 1906 - 1922 genbun-hen
Autores:
国際ニュース事典出版委員会 / Kokusai nyuusu jiten shuppan iinkai ; 毎日コミュニケーションズ編 / Mainichi komyunikeeshonzu-hen
Idioma:
Japonês
Ano de Publicação:
1993
Categoria:
Livro
ISBN:
4895632296
Exemplares:
 • R 210.6 Ni77g v.10 51542 Disponínel
大正ニュース事典 : 第7巻 : 大正14年-大正15年 / Taisho nyuusu jiten: Dai 7-kan: Taisho 14-nen - Taisho 15-nen
Autores:
大正ニュース事典編纂委員会 / Taisho nyuusu jiten hensan iinkai, ; 毎日コミュニケーションズ出版事業部編 / Mainichi komyunikeeshonzu shuppan jigyoubu-hen
Idioma:
Japonês
Ano de Publicação:
1989
Categoria:
Livro
ISBN:
4895631311
Exemplares:
 • R 210.6 Ni77t v. 7 51543 Disponínel
昭和ニュース事典 : 第1巻 : 昭和1 - 3年 / Showa nyuusu jiten : Dai 1-kan : Showa 1 - 3-nen
Autores:
昭和ニュース事典編纂委員会 / Showa nyuusu jiten hensan iinkai ; 毎日コミュニケーションズ編集製作 / Mainichi komyunikeeshonzu henshuu seisaku
Idioma:
Japonês
Ano de Publicação:
1994
Categoria:
Livro
ISBN:
4895631370
Exemplares:
 • R 210.7 Ni77s v.1 51544 Disponínel
昭和ニュース事典 : 第2巻 : 昭和4-5年 / Showa nyuusu jiten : Dai 2-kan : Showa 4 - 5-nen
Autores:
昭和ニュース事典編纂委員会 / Showa nyuusu jiten hensan iinkai ; 毎日コミュニケーションズ編集製作 / Mainichi komyunikeeshonzu henshuu seisaku
Idioma:
Japonês
Ano de Publicação:
1994
Categoria:
Livro
ISBN:
4895631389
Exemplares:
 • R 210.7 Ni77s v.2 51545 Disponínel
昭和ニュース事典 : 第3巻 : 昭和6-7年 / Showa nyuusu jiten : Dai 3-kan : Showa 6 - 7-nen
Autores:
昭和ニュース事典編纂委員会 / Showa nyuusu jiten hensan iinkai ; 毎日コミュニケーションズ編集製作 / Mainichi komyunikeeshonzu henshuu seisaku
Idioma:
Japonês
Ano de Publicação:
1994
Categoria:
Livro
ISBN:
4895631540
Exemplares:
 • R 210.7 Ni77s v.3 51546 Disponínel
昭和ニュース事典 : 第4巻 : 昭和8-9年 / Showa nyuusu jiten : Dai 4-kan : Showa 8 - 9-nen
Autores:
昭和ニュース事典編纂委員会 / Showa nyuusu jiten hensan iinkai ; 毎日コミュニケーションズ編集製作 / Mainichi komyunikeeshonzu henshuu seisaku
Idioma:
Japonês
Ano de Publicação:
1994
Categoria:
Livro
ISBN:
4895631559
Exemplares:
 • R 210.7 Ni77s v.4 51547 Disponínel
昭和ニュース事典 : 第5巻 : 昭和10-11年 / Showa nyuusu jiten : Dai 5-kan : Showa 10 - 11-nen
Autores:
昭和ニュース事典編纂委員会 / Showa nyuusu jiten hensan iinkai ; 毎日コミュニケーションズ編集製作 / Mainichi komyunikeeshonzu henshuu seisaku
Idioma:
Japonês
Ano de Publicação:
1994
Categoria:
Livro
ISBN:
4895631607
Exemplares:
 • R 210.7 Ni77s v.5 51548 Disponínel
昭和ニュース事典 : 第6巻 : 昭和12-13年 / Showa nyuusu jiten : Dai 6-kan : Showa 12 - 13-nen
Autores:
昭和ニュース事典編纂委員会 / Showa nyuusu jiten hensan iinkai ; 毎日コミュニケーションズ編集製作 / Mainichi komyunikeeshonzu henshuu seisaku
Idioma:
Japonês
Ano de Publicação:
1994
Categoria:
Livro
ISBN:
4895631915
Exemplares:
 • R 210.7 Ni77s v.6 51549 Disponínel
昭和ニュース事典 : 第7巻 : 昭和14-16年 / Showa nyuusu jiten : Dai 7-kan : Showa 14 - 16-nen
Autores:
昭和ニュース事典編纂委員会 / Showa nyuusu jiten hensan iinkai ; 毎日コミュニケーションズ編集製作 / Mainichi komyunikeeshonzu henshuu seisaku
Idioma:
Japonês
Ano de Publicação:
1994
Categoria:
Livro
ISBN:
4895632520
Exemplares:
 • R 210.7 Ni77s v.7 51550 Disponínel
昭和ニュース事典 : 第8巻 : 昭和17-20年 / Showa nyuusu jiten : Dai 8-kan : Showa 17 - 20-nen
Autores:
昭和ニュース事典編纂委員会 / Showa nyuusu jiten hensan iinkai ; 毎日コミュニケーションズ編集製作 / Mainichi komyunikeeshonzu henshuu seisaku
Idioma:
Japonês
Ano de Publicação:
1994
Categoria:
Livro
ISBN:
4895632539
Exemplares:
 • R 210.7 Ni77s v.8 51551 Disponínel